Сектор бухгалтерського обліку

Основні завдання

— Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності ПЦГМ та складання звітності;

— Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

— Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

— Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

— Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;

— Виконання обов’язків по веденню кадрового діловодства;

— Здійснення інших функцій, пов’язаних з реалізацією покладених на Сектор завдань.

 

 Функції

— Достовірна і раціональна організація бухгалтерського обліку, що відповідає вимогам оперативного керівництва установою і суворе дотримання встановленого правила ведення обліку.

— Організація розрахунків по заробітній платі з працівниками установи. Складання балансів бухгалтерської звітності і калькуляції собівартості виконуваних послуг. Запровадження передових форм і методів бухгалтерського обліку та звітності на основі широкого застосування комп’ютерної техніки.

— Забезпечення документального відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з рухом коштів, нарахуванням і перерахуванням податків та інших платежів до державного бюджету.

— Вживання заходів щодо попередження нестач, розтрати і інших порушень та зловживань, забезпечення своєчасності оформлення матеріалів по нестачах, розтратах, розкраданнях і інших зловживаннях, здійснення контролю.

— Складання бухгалтерської звітності на основі достовірних первинних документів і відповідних бухгалтерських записів, своєчасне представлення її відповідним органам. Здійснення (спільно з іншими службами) економічного аналізу фінансово-господарської діяльності Полтавського ЦГМ за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, ліквідації втрат і непродуктивних витрат.

— Застосування затверджених в установленому порядку типових уніфікованих форм первинної облікової документації, суворе дотримання порядку оформлення цієї документації.

— Забезпечення зберігання бухгалтерських документів і бухгалтерського архіву в установленому порядку. Здійснення контролю за своєчасним проведенням інвентаризації коштів, товарно-матеріальних цінностей в Полтавського ЦГМ та оперативно-виробничих організаціях (ОВО); правильним і своєчасним оформленням прийому і витрачання матеріалів, палива, інших цінностей, за своєчасним пред’явленням претензій до виконавців робіт та послуг; за своєчасним пред’явленням претензій до боржників за наданні послуги; своєчасним стягненням дебіторської і погашенням кредиторської заборгованості; обґрунтованим і законним списанням з бухгалтерського балансу нестач, втрат, дебіторської та кредиторської заборгованості і інших засобів; правильним витрачанням фонду оплати праці, нарахуванням і видачею всіх видів премій,  допомог, дотримання посадових окладів; правильним, своєчасним проведенням і оформленням в установленому порядку переоцінки товарно-матеріальний цінностей.

— Участь в розробці раціональної планової і облікової документації, в методичному керівництві та організації роботи по впровадженню, вдосконаленню і розширенню сфери її внутрішньогосподарчого розрахунку.

— Застосування затверджених в установленому порядку типових уніфікованих форм первинної облікової документації, суворе дотримання порядку оформлення цієї документації.

— Забезпечення суворого дотримання касової і розрахункової дисципліни, правильне витрачання отриманих в банках коштів за призначенням, дотримання порядку виписування чеків і зберігання чекових книжок.

— Забезпечення зберігання бухгалтерських документів і бухгалтерського архіву в установленому порядку.